Java中10进制与62进制互转算法

2017-11-12
720
0
0

温馨提示:本文最后更新于 2023-07-07,若内容或图片失效,请留言反馈。部分素材来自网络,若不小心影响到您的利益,请联系我们删除。

10进制转62进制,即数字转6位字符(a-zA-Z0-9)

QQ截图20171112192624.png

常见应用场景

 • 短网址服务
 • 邀请码
 • ...

算法实现

  private static final char[] charSet = "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm0123456789QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM".toCharArray();

  /**
   * 10进制转62进制
   * @param number
   * @return
   */
  public static String hex10To62(Long number){
    Long rest=number;
    Stack<Character> stack=new Stack<Character>();
    StringBuilder result=new StringBuilder(0);
    while(rest!=0){
      stack.add(charSet[new Long((rest-(rest/62)*62)).intValue()]);
      rest=rest/62;
    }
    for(;!stack.isEmpty();){
      result.append(stack.pop());
    }
    return result.toString();
  }

  /**
   * 62进制转10进制
   * @param sixty_str
   * @return
   */
  public static String hex62To10(String sixty_str){
    Long dst = 0L;
    for(int i=0; i<sixty_str.length(); i++)
    {
      char c = sixty_str.charAt(i);
      for(int j=0; j<charSet.length; j++)
      {
        if(c == charSet[j])
        {
          dst = (dst * 62) + j;
          break;
        }
      }
    }
    return dst.toString();
  }

QQ截图20171112204830.png

charSet数组的顺序不同,可导致转换的结果不同。所以可能会和网上的算法结果不能通用。


评论

Polar.
最重要的,是拥有跟随内心与直觉的勇气

文章目录