Java中字符串与Unicode编码互转工具方法

2018-01-15
1045
0
0

温馨提示:本文最后更新于 2023-07-07,若内容或图片失效,请留言反馈。部分素材来自网络,若不小心影响到您的利益,请联系我们删除。

在开发中常常需要从配置文件中读取配置,但是在读取中文时可能会出现乱码,这时可以将中文转为Unicode编码,再读取,然后转码。在Api接口传输数据时也经常用到!

字符串转为Unicode编码

/**
   * 将字符串转为Unicode编码
   * @param string
   * @return
   */
  public static String encodeUnicode(String string){
    StringBuffer unicode = new StringBuffer();
    for (int i = 0; i < string.length(); i++) {
      char c = string.charAt(i);
      unicode.append("\\u" + Integer.toHexString(c));
    }
    return unicode.toString();
  }

Unicode编码转为字符串

/**
   * 将Unicode编码转为字符串
   * @param unicode
   * @return
   */
  public static String decodeUnicode(String unicode){
    if (!unicode.contains("\\u")){
      return unicode;
    }
    StringBuffer string = new StringBuffer();
    String[] hex = unicode.split("\\\\u");
    for (int i = 1; i < hex.length; i++) {
      int data = Integer.parseInt(hex[i], 16);
      string.append((char) data);
    }
    return string.toString();
  }

评论

Polar.
最重要的,是拥有跟随内心与直觉的勇气

文章目录