Mysql/TiDB 数据库修改时区

1. 查看数据库时间和时区

SELECT NOW();
SELECT @@global.time_zone, @@session.time_zone, @@global.system_time_zone;

可以看到时区是UTC默认时区的,和中国时间差8小时

2. 修改时区到中国上海

set  time_zone="Asia/Shanghai";

SELECT @@global.time_zone, @@session.time_zone, @@global.system_time_zone;
select NOW();

再次查看时区和时间,可以看到时间已经正确